Chúc anh vạn dặm bình an! Bây giờ có mấy ai làm được hành động cứu người như anh ấy?!


<Người tốt - Việc tốt>
Chúc anh vạn dặm bình an! Bây giờ có mấy ai làm được hành động cứu người như anh ấy?!
Các bạn hãy chỉ giúp cho anh ấy cách xử lý vấn đề này nhé.