Hậu quả của phê cần. Khi bạn đang đi xe máy và cứ ảo tưởng mình đang bon bon trên cái xe đạp be like...Hậu quả của khi phê cần. Khi bạn đang đi xe máy và cứ ảo tưởng mình đang bon bon trên cái xe đạp be like...