Nếu cảm thấy buồn hãy đến uống rượu tại nơi nàyQuán rượu quên sầu mà ai cũng muốn đến ít nhất một lần trong đời.

Trắng đen nhân thế ở đời
Nghèo khinh giàu trọng thói đời éo le
Hơn thua trân tráo ngựa xe
Đồng tiền tờ bạc tréo ngoe đắng lòng.


Nguồn: Hóng

Loading...

0 nhận xét: