Có thanh niên nào ngày trước thua sấp mặt với mấy trò này không?Có thanh niên nào ngày trước thua sấp mặt với mấy trò này không?


Nguồn: Phạm Nguyễn Trọng Nhân/KSĐP