Nghệ sĩ Quyền Linh hiền hòa, giản dị đến viếng 2 hiệp sĩ gặp nạn


NGHỆ SĨ QUYỀN LINH HIỀN HÒA, GIẢN DỊ ĐẾN VIẾNG 2 HIỆP SĨ GẶP NẠN.

Hiếm thấy được những người nghệ sĩ có tâm, có đức như chú!

Ảnh: Minh Tuấn
-Trần Cùn-