Khi bạn kiểm tra ví vào cuối thángVà em muốn thét lên cho thỏa nỗi nhớ: "LƯƠNG ơi LƯƠNG sao mãi không về"

Nhận xét