Cần lắm một cái mỏ như thế này hiiiTrời ơi bé dễ thương hết sức à. Thích nhất cái câu "你说嘴巴嘟嘟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。cái mỏ chu chu trông dễ ghét ghê.