Lời cảnh tỉnh cho những đứa đặt hàng cho sang mồm rồi bom hàng

LỜI CẢNH TỈNH CHO NHỮNG ĐỨA ĐẶT HÀNG CHO SANG MỒM RỒI BOM HÀNG

Ko có tiền thì đừng đặt hàng cho sang mồm. Thế nhé, mới đầu tháng ra đã ám rồi

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com