Người trồng rau thì phun thuốc, người bán rau thì phẩy . . . phẩy !!! Chết thôi

Người trồng rau thì phun thuốc, người bán rau thì phẩy . . . phẩy !!! Chết thôi
Nhận xét