Nhắc nhở cũng phải ngầu như này mới chịuNhắc nhở cũng phải ngầu như này mới chịu