Đôi khi muốn bỏ hết tất cả những lo âu muộn phiền

Đôi khi muốn bỏ hết tất cả những lo âu muộn phiền
Để đi chăn bò tìm cảm lại cảm giấc bình yên
Nhận xét