Tao đói lắm rồi có thể cho tao xin miếng không?Tao đói lắm rồi có thể cho tao xin miếng không?

Nhận xét