Biến căng: Ngộ Không bị Sa Tăng cầm xẻng phang sấp mặt trên giàn giáoBIẾN CĂNG: NGỘ KHÔNG BỊ XA TĂNG CẦM XẺNG PHANG SẤP MẶT TRÊN GIÀN GIÁO.

Sa tăng ăn gian vãi xít.... Ngộ không vừa quay đi thì ăn ngay quả xẻng vào lưng mới thâm nho nhọ đít.


Video: Trần Hưng

Loading...

0 nhận xét: