Mòn mỏi đêm thâu suốt năm canh em ơi anh vẫn đợi mỏi mònMòn mỏi đêm thâu suốt năm canh em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

Người ta nói tin vào lời hứa của đàn ông thì heo nái biết leo cây. Thế này thì tin vậy.


Loading...

0 nhận xét: